Tingimused ja reeglid

MEELDIB.EE TINGIMUSED JA REEGLID

Külastades Meeldib.ee veebilehte, tuleb Teil nõustuda järgnevate tingimustega. Palun arvestage, et kui Te ei nõustu veebilehe  kasutamise tingimustega, siis pole Teil lubatud lehte kasutada. Meeldib.ee-l on õigus muuta käesolevaid kasutamistingimusi, seega palun kontrollige neid regulaarselt.

1. Mõisted

Kodulehel Meeldib.ee tingimustes kasutatavatel mõistetel on alljärgnev tähendus, kusjuures ainsuses kasutatud mõiste tähendab ka mitmust ja vastupidi, kui teoste avaldamise tingimuste kontekstist ei tulene otseselt teisiti:

Autor on Meeldib.ee kasutaja, kes edastab Meeldib.ee-le avaldamiseks Nalja, Foto ja/või Video;
Meeldib.ee on Postimees AS, registrikood 10472757, asukoht Gildi 1, Tartu linn;
Foto on Meeldib.ee kasutaja poolt Meeldib.ee -le avaldamiseks edastatud foto;
Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine);

Nali on Meeldib.ee kasutaja poolt Meeldib.ee –le avaldamiseks edastatud anekdoot või naljalugu;
Teos on Meeldib.ee  kasutaja poolt Meeldib.ee  -le avaldamiseks edastatud Nali, Foto ja/või Video;
Teose avaldamine on Meeldib.ee poolt Meeldib.ee kasutajatele Teose kättesaadavaks tegemine Meeldib.ee  veebilehel;
Tingimused on käesolevad Meeldib.ee veebilehe kasutamise tingimused;
Veebileht on Postimees AS veebilehekülg http://meeldib.ee;

Video on Meeldib.ee kasutaja poolt Meeldib.ee –le avaldamiseks edastatud audiovisuaalne teos või film.

2. Teos ja Teose edastamine

2.1 Meeldib.ee võimaldab oma veebilehel Meeldib.ee kasutajatel edastada Meeldib.ee -le avaldamiseks Teoseid ning Meeldib.ee -l on õigus talle edastatud Teoseid avaldada Meeldib.ee veebilehel.

2.2 Autor edastab Teose Meeldib.ee -le, kasutades selleks Veebilehel olevat vastavat vormi.

2.3 Teose edastamisega edastab Autor Meeldib.ee -le ka järgmised enda isikuandmed: ees-ja perekonnanimi või hüüdnimi, e-posti aadress. Meeldib.ee ei avalda kolmandatele isikutele Autori isikuandmeid ja töötleb neid vaid kooskõlas Tingimuste punktiga 7.

2.4 Edastades Teose Meeldib.ee -le punktis 2.2 kirjeldatud viisil ning tehes vastava märke Tingimustega tutvumise ja nõustumise kohta Veebilehel, kinnitab Autor, et on tutvunud käesolevate Tingimustega, on Tingimustest aru saanud ja kohustub Tingimusi täitma.

4. Nõuded Teosele

4.1 Autor kinnitab, et:

4.1.1 Teos on tema enda intellektuaalse loomingu tulemus;

4.1.2 ta ei ole Teose varalisi õigusi loovutanud kolmandatele isikutele ega andnud kolmandatele isikutele litsentsi autori isiklike ega varaliste õiguste teostamiseks;

4.1.3 teiste isikute teoste kasutamisel oma Teoses on Autor ära näidanud vastava teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika ja järginud autoriõiguse seaduses sätestatud refereerimise ja tsiteerimise reegleid.

4.2 Juhul kui mõni Tingimuste punktis 4.1 sätestatud kinnitus osutub ebaõigeks, kohustub Autor hüvitama Meeldib.ee -le kogu kahju (sh õigusabikulud), mis Meeldib.ee -le tekib seoses kolmandate isikute poolt nõuete esitamisega Meeldib.ee vastu ja/või selliste nõuete täitmisega.

4.3 Meeldib.ee -l on õigus eemaldada Veebilehelt Teoseid, mis ei vasta Tingimustes toodud nõuetele, samuti kui:

4.3.1 Teos ei vasta sisult headele kommetele, st on labane, solvav, halvustav, õhutab vaenu, kutsub üles ebaseaduslikule tegevusele vms;

4.3.2 Teos sisaldab reklaami;

4.3.3 Meeldib.ee -l on alust arvata, et Teose saatja ei ole Teose autor;

4.3.4 muul põhjusel vastavalt Meeldib.ee enda äranägemisele.

4.4 Meeldib.ee ei ole kohustatud Autorile põhjendama Teose (sh punkti 3.3 alusel muudetud, täiendatud ja/või parandatud Teose) avaldamisest keeldumist.

5. Teose autoriõigus

5.1 Teose edastamisega Meeldib.ee -le annab Autor Meeldib.ee -le õiguse teostada kõiki Teose varalisi autoriõigusi (sh Teost levitada, tõlkida, töödelda, avalikult esitada, eksponeerida, edastada, teha Teosest koopiaid, lisada Teost kogumikesse) vastavalt oma äranägemisele kogu maailma territooriumil kehtivusega autoriõiguse tähtaja lõpuni.

5.2 Lisaks punktis 5.1 sätestatule on Meeldib.ee -l õigus kogu maailma territooriumil kehtivusega autoriõiguse tähtaja lõpuni vastavalt oma äranägemisele teha ise või lubada teistel isikutel teha Teoses endas ja/või Teose pealkirjas mistahes muudatusi, lisada Teosele teiste autorite teoseid ning Teost täiendada ja parandada.

5.3 Teose avaldamisel Meeldib.ee Veebilehel tähistatakse Autori nimi selliselt, nagu Autor on oma nime Teose edastamisel Meeldib.ee -le lahtris Allikas/Autor märkinud.

5.4 Meeldib.ee-l olevad materjalid (artiklid, naljad, pildid, videod, kujundus jm ) kuuluvad nende autoritele või vastavale litsentsiandjale. Te ei või kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada Meeldib.ee-l olevaid materjale, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Igasugune Meeldib.ee materjalide kasutamine vajab Meeldib.ee eelnevat kirjalikku nõusolekut.

6. Tasu Teose avaldamise ja autoriõiguse eest

6.1 Meeldib.ee ei maksa Teose avaldamise ega Tingimuste punktis 5 nimetatud autoriõiguse eest Autorile tasu.

6.2 Meeldib.ee võib vastavalt oma äranägemisele otsustada ühepoolselt Autorile tasu maksmise või korraldada võistlusi Teoste autorite vahel, mille auhinnaks on rahasumma.

6.3 Vastava võistluse korraldamisest ja tingimustest informeerib Meeldib.ee Autoreid Veebilehel. Võidetud summa kannab Meeldib.ee Autori pangakontole ainult tingimusel, et Autor on edastanud Meeldib.ee -le eelnevalt oma pangakonto numbri.

7. Autori Isikuandmete töötlemine

7.1 Teose edastamisega annab Autor Meeldib.ee -le nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks vastavalt punktis 7 sätestatule.

7.2 Meeldib.ee poolt töödeldavad Autori isikuandmed on järgnevad:

7.2.1 kontaktandmed (e-posti aadress);

7.3 Autori Isikuandmete töötlemise põhieesmärgid on järgnevad:

7.3.1 Autori identifitseerimine;

7.3.2 Autoriga suhtlemine ja talle pakkumiste (sh hoolikalt valitud koostööpartnerite pakkumiste) edastamine;

7.3.3 kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jmt ning teha Autorile parimaid pakkumisi;

7.3.4 kampaaniate korraldamine ja kliendirahulolu uuringute teostamine;

7.3.5 seaduses sätestatud kohustuste täitmine.

7.4 Lisaks Autori poolt avaldatud isikuandmetele on Meeldib.ee -l õigus kontrollida ja täiendada Autori isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

7.5 Meeldib.ee -l on õigus edastada Autoriga seotud andmeid, sh isikuandmeid, Meeldib.ee -ga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele, sh tulevikus kontserni liikmeks saavatele juriidilistele isikutele, samuti õigus küsida ja saada nendelt selliseid andmeid eesmärgiga hallata efektiivsemalt Meeldib.ee ja Autori vahelisi suhteid.

7.6 Isikuandmete töötlemisel on Autoril kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, millest olulisemad on:

7.6.1 õigus saada Meeldib.ee -lt teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta seitsme (7) tööpäeva jooksul arvates Meeldib.ee -le vastava kirjaliku avalduse esitamisest;

7.6.2 õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

7.6.3 õigus keelata tema kontaktandmete kasutamist reklaami ja pakkumiste saatmiseks;

7.6.4 õigus nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;

7.6.5 õigus pöörduda Meeldib.ee, isikuandmete volitatud töötleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Autor leiab, et Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

7.7 Kui Autor soovib oma Isikuandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, siis võib ta kirjutada e-posti aadressil: meeldib@meeldib.ee.

 

Meeldib.ee kasutab küpsiseid, et optimeerida lehe külastamist ja jälgida käitumismustreid, et saaksime pakkuda mugavat veebi külastamist. Küpsiste kasutamine ei salvesta isiklikke andmeid ega mingit muud konfidentsiaalset informatsiooni. Kui jätkate meie lehekülje kasutamist ilma brauseri seadmeid muutmata, siis me eeldame, et olete nõustunud küpsiste kasutamisega. Muidugi võite igal ajal muuta enda brauseri seadistusi.

 

 

Küpsiste tüübid

1. Küpsised on turvalised kasutaja seadmete jaoks. Ei ole võimalik, et küpsised levitaksid viiruseid või soovimatut tarkvara.
2. Meeldib.ee kasutab kaht tüüpi küpsiseid:
a. Sessiooni küpsised: Need on salvestatud kasutaja seadmele ja jäävad sinna kuni brauseri sessiooni lõppemiseni. Salvestatud informatsioon kustutatakse jäädavalt mäluseadmetelt. Mehhanism ei luba küpsistel koguda mingeid isiklikke andmeid ega konfidentsiaalset informatsiooni kasutaja seadmelt.
b. Jäädavad küpsised: Need salvestatakse kasutaja seadmesse ning nad jäävad sinna seni, kuni kasutaja kustutab need. Brauseri sessiooni lõpetamine ei kustuta neid.
3. Kasutajal on võimalus piirata või keelata küpsiste ligipääsu oma seadmele. Kui kasutaja keelab küpsised ära, siis on lehekülje külastamine võimalik, välja arvatud funktsioonid, mis eeldavad oma olemuselt küpsiste kasutamist.
Võimalus valida küpsiste salvestuskoht või ligipääs:
See lõik kirjeldab meetodit, kuidas kasutaja saab keelduda online käitumise jälgimisest. Kui kasutaja ei taha, et me koguksime statistilisi andmeid, siis kasutaja saab:
1. Seada brauseris valiku „Ma ei aktsepteeri küpsiseid“.
2. Seada brauseris valiku „Kustuta küpsised brauseri sulgemisel“
Kuidas täpsemalt brauseri seadeid muuta, leiab oma kasutatava brauseri abi menüüst. Kasutaja saab igal ajal kustutada küpsised kasutades oma veebibrauseri seadeid.
Täiendavad infot oma brauseri kohta leiab siin:
- Cookie Settings in Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
- Cookie Settings in Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955
- Cookie Settings in Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
- Cookie Settings in Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Küpsiste keelamine võib mõjutada lehekülje funktsionaalsust, näiteks sisselogitud olemist ainult registreerunud klientide osas.

Kui Teil on küpsiste kohta rohkem küsimusi, saatke meile sõnum Facebooki kaudu https://www.facebook.com/meeldib.ee/